BANNER HTML1

Review ZArchiver Pro v1.0.7

ZArchiver Mod APK:

  • Pro Unlocked.
  • No Ads.
ZArchiver Pro Mod APK

ZArchiver Pro mod apk là một chương trình quản lý tập tin, kho lưu trữ. Nó có một giao diện đơn giản và chức năng. Ứng dụng không có quyền truy cập internet, vì vậy không thể truyền bất kỳ thông tin nào đến các dịch vụ hoặc cá nhân khác.

ZArchiver cho phép bạn: - Tạo các kiểu lưu trữ sau: 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, lz4, tar, zst (zstd) - Giải nén các loại lưu trữ sau: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, zst (zstd), egg, alz - Xem nội dung lưu trữ: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, zst (zstd), egg, alz - Tạo và giải nén các kho lưu trữ được bảo vệ bằng mật khẩu - Chỉnh sửa kho lưu trữ: thêm / xóa tệp vào / ra khỏi kho lưu trữ (zip, 7zip, tar, apk, mtz) - Tạo và giải nén kho lưu trữ nhiều phần: 7z, rar (chỉ giải nén) - Giải nén một phần kho lưu trữ - Mở các tập tin nén - Mở một tệp lưu trữ từ các ứng dụng thư - Giải nén các kho lưu trữ chia nhỏ: 7z, zip và rar (7z.001, zip.001, part1.rar, z01).

Admin
Admin

Any advertising cooperation or copyright claims. Please contact via email address tiennetwork@gmail.com. Thanks! youtube email paypal telegram

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post

Quảng Cáo (HTML4)

BANNER HTML4

Quảng Cáo (HTML5)

BANNER HTML5